Til forsiden
   
Gå til søgning Gå til links Gå til telefon
 
 
Til forsiden // Praksiskonsulentordningen  
 
041104cÅrsrapporter
Udskriv dette dokument 
Bispebjerg Hospital 2003

Årsrapport Praksiskonsulentordningen Bispebjerg Hospital 2002. Side af

Årsrapport
Praksiskonsulentordningen Bispebjerg Hospital
2003

Praksiskonsulenter:
Henrik Haxholdt (afd. N+AMA)
Jens Aage Stauning (afd. H+G)
Lars Larsen (afd. E)
Marianne Lewinsky(afd. D+sår)
Annette Grønlykke ( afd. K+M)
Michael Perlt Hansen ( Klinik I)

Koordinator:
Helge Ralov


Praksiskonsulenten ved AMA og neuromedicinsk afdeling BBH Henrik Haxholdt har været ansat med en timeramme på 6 timer pr. måned. Der henvises til praksiskonsulentens rapport BILAG A

Praksiskonsulenten ved Klinik I Medicinsk Center BBH Michael Perlt Hansen har været ansat i perioden 1 april til 1 november. Der har været planer om at udbygge samarbejdet omkring patienter med thyreoidealidelser. Stillingen har herefter været opslået ledig.

Praksiskonsulenten på gastro-enterologisk afdeling K, BBH er fratrådt i årets løb. Stillingen er ledig.

Praksiskonsulenten på ortopædkirurgisk afdeling M, inklusive skadestuen, BBH, er fratrådt i årets løb. Stillingen er ledig.

Praksiskonsulenten på reumatologisk klinik H og geriatrisk afdeling G, Jens Aage Stauning er ansat med 6 timer per måned. Der henvises til praksiskonsulentens rapport for begge afdelinger, BILAG B

Praksiskonsulenten på psykiatrisk afdeling E, Lars Larsen, er ansat med 6 timer per måned.
Der henvises til praksiskonsulentens rapport, BILAG C

Praksiskonsulenten på dermatologisk afdeling D og sårcenteret S, BBH Marianne Lewinsky er ansat med 6 timer per måned.
Sårcenteret er i årets løb administrativt lagt ind under Dermatologisk afdeling.
Der henvises til praksiskonsulentens rapport BILAG D

Praksiskonsulentfunktionen på gastro-enterologisk afdeling K, ortopædkirurgisk afdeling M,kardiologisk afdeling Y, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og Palliativ Enhed, har været varetaget af koordinator.


Koordinator har deltaget i:

· hospitalets lægerådsmøder
· regionens Fællesudvalg
· H:S visitationsudvalgsmøder
· Praksiskonsulentudvalget
· Det Faglige Udvalg for Praksiskonsulentordningen
· Koordinationsgruppen for praksiskoordinatorer for hele landet. Her udveksles erfaringer om - samarbejde mellem sundhedsvæsenets to sektorer, kliniske vejledninger, patientforløbsbeskrivelser, patientforløbsanalyser mm.
· Praksiskonsulenttræf i Vestsjællands Amt januar 2003. I landstræffet var repræsenteret DSAM og PLO samt kolleger fra Norge og Sverige.
· Nordisk PKO træf Luleå maj 2003
· Udviklingscentret for almen praksis i Københavns Kommune, deltaget i høring om evaluering af udviklingscenteret.
· Arbejdsgrupper for patientforløb der indgår i PHS-info
· Arbejdsgruppe om den fremtidige lægelige servicering af Aflastningsenheden på Bispebjerghjemmet, som varetager pleje af vanskeligt syge patienter.
· Praksisudvalget for Københavns kommune
    Koordinator har medvirket i arbejdsgrupper / seminar
· Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse KESF, præoperativ indsats over for røg og alkohol.
· CEMTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering som repræsentant for DSAM
· Elektronisk Patient Journal EPJ
· Den Gode Medicinske Afdeling DGMA
    Desuden har koordinator deltaget som repræsentant for Almen Praksis i H:S sundhedsfaglige Råd for:
· Arbejdsmedicin og toksikologi og
· Onkologi
· Kirurgisk gastroenterologi
  PKO s informationsblad HapS har siden 1 april 2003 været redigeret af koordinator.
     Koordinationsgruppen for praksiskoordinatorer for hele landet.

     DSAM og PLO er repræsenteret i gruppen som bla har deltaget i tilrettelæggelse af det årlige Praksiskonsulent Træf, i 2003 arrangeret af Vestsjællands Amt.


     Praksiskonsulenttræf i Vestsjællands Amt januar 2003.

     I landstræffet var repræsenteret DSAM og PLO samt kolleger fra Norge og Sverige.,
     På træffet blev drøftet, om man kunne finde et fagligt niveau for de ydelser, en basislæge forventes at skulle præstere. Diskussionen var interessant, selv om den var uden konklusion. P.L.O. har før haft diskussionen om diplomlæger. Men set i lyset af den netop gennemførte akkreditering af hospitalssektoren i H:S er emnet vigtigt at have in mente. Hospitalernes akkreditering omfatter også samarbejdet med praksissektoren, så problematikken skal nok brede sig til den praktiserende læges hverdag.
     Den gennemførte akkreditering i hospitalssektoren i H:S er en kvalitetsvurdering af afdelingernes arbejde. Ikke inden for den enkelte sygdoms behandling, men af generelle forhold og arbejdsgange i patientbehandlingen.


     Nordisk PKO træf Luleå maj 2003

     Fra Norge blev præsenteret www.helsesamarbeid.no (demomodel uden password. Lukkede fora til fex diskussion, efteruddannelse, lægeforening, sundhedsstyrelse, personlig mailbox, eget arkiv (fex powerpoint) dvs man har transportabel computer uden at skulle slæbe den med. Man kan desuden ”abonnere” på at få mail når der kommer nye meddelelser i det/de fora man er tilmeldt, fex dagligt eller en gang om ugen, dvs man ikke behøver selv at checke om der er nyt. www.praksis.sir.no

     Fra Sverige blev påpeget problemet med de mange informationssystemer og hvem garanterer validiteten af oplysningerne ? www.FAMMI.se

     Udviklingscentret for almen praksis i Københavns Kommune

     Koordinator har deltaget i høring om evaluering af udviklingscenteret.


     Patientforløbsbeskrivelser PTFL

     Koordinator har medvirket i kommunikationen mellem de sagkyndige i PTFL.
     PTFL er et kerneområde som påpeges i Muusmann rapporten fra 2002/03.
     Problematikker ved udarbejdelse af PTFL har været
     Faglige og fagpolitiske. Arbejdsprocessen rummer således flere elementer som komplicerer PTFL idet der er mange høringsparter i arbejdsprocessen af PTFL

  · overlæger på de relevante specialafdelinger
  · specialets sundhedsfaglige råd
  · hospitalsdirektionerne
  · Praksiskonsulenter og koordinatorer
  · H:S sundhedsfaglige Råd
  · Frederiksberg og Københavns kommuners sundhedsforvaltninger
     Det skal bemærkes at patientorganisationer ikke medvirker i PTFL

     Den nuværende procedure for udarbejdelse af PTFL har betydet længerevarende arbejdsprocesser.
     E-mail ringe har været benyttet. Der påtænkes en justering af arbejdsprocessen. Der har ved et enkelt forløb været benyttet en metode med en møderække hvor samtlige deltagere brugte en 1/1 arbejdsdag på udarbejdelsen. Metoden synes værdifuld, men forudsætter en betydelig logistisk indsats på sekretærniveau.
     I PH:S-info Styregruppen har der i talt om at en justering af arbejdsproceduren kunne indebære fastlæggelse af stramme deadlines og positiv accept fra udvalgte deltagere. Det er væsentligt at fastsætte en opdaterings metode med fastlagte terminer herfor.

     Høringsrunde om PTFL
     Først på året blev hospitalsafdelingerne hørt om hvilke ønsker de havde til PTFL. Afdelingernes begrundelser for et givet forløb kunne være visiteringsproblemer for den pågældende sygdomsgruppe eller et ønske om fastlagte oplysninger på henvisningen mm.
     På baggrund af høringsrunden har koordinatorerne besluttet at iværksætte 27 PTFL og projekter og har fået bevilget 584 konsulenttimer. Desuden er der planlagt flere PTFL i 2004.
     Se Bilag E

     Websiteet www.PHSINFO.dk

     Mappen indeholder PTFL, optageområder, hospitalsafdelinger og tillige oplysninger fra Sygesikringen, tolkeservice. PKO ønsker deres egen emneboks, dvs mulighed for at samle praksiskonsulenternes adresser, HapS o.m.a.
     Desuden er websitet sundhedsportalen startet i december 2003. PKO og Almen Praksis har endnu ikke erfaringer med at bruge websitet i den daglige klinik.


     Aflastningsenheden Bispebjerghjemmet

     Med Københavns Kommune er der i årets løb indgået § 2-aftale om lægebetjening af patienter der opholder sig i Aflastningsenheden på Bispebjerghjemmet. Enheden er målrettet terminale patienter. Såvel hospitalsafdelingerne som Almen Praksis kan henvise patienter til Enheden.
     Så snart en patient visiteres til Bispebjerghjemmet kontaktes egen læge med henblik på det videre forløb. Såfremt egen læge vurderer ikke at kunne påtage sig opgaven med at behandle en patient i Aflastningsenheden, har Københavns Kommune truffet aftale med læger, der vil stå til rådighed for at behandle disse patienter. Koordinator har medvirket i arbejdsgruppen.


     Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse KESF

     præoperativ indsats overfor patienter der henvises til elektiv kirurgi på BBH.
     Projektet er målrettet at egen læge spørger til alkohol og rygeforbrug samtidig med henvisning til elektiv kirurgi. I bekræftende fald informeres om at hospitalet har et interventionstilbud, giver patienten accept hertil ? Herefter kontakter enten alkoholenheden eller rygeafvænningsklinikken patienten mhp at hospitalet foretager intervention.


     CEMTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

     Centeret sorterer under Sundhedsstyrelsen og udsender varsler om ny medicinsk teknologi for at give beslutningstagere et kvalificeret bidrag til beslutning.
     Centeret søger efter nye medicinske teknologier og prioriterer efter en tidshorisont hvor der kan forventes en ibrugtagning i Danmark på 0-3 år. Teknologierne kan omfatte undersøgelser, behandlinger, nye medicamina. Der filtreres for teknologier som kan blive potentielt vigtige for det danske sundhedsvæsen (patientgruppe, sundhedsmæssig fordel, ressourceforbrug).


     Seminar om elektronisk patientjournal EPJ
     tilrettelagt af Sundhedstyrelsen 30/4


     Den Gode Medicinske Afdeling DGMA

     En journalgennemgang sammen med Klinichef Hans Perrild, Klinik I. Vurderingen af henvisninger og brugen af disses oplysninger vurderedes ensartet af klinikchefen og koordinator. Der var tilfredshed med de henvisende lægers oplysninger.
     Offentliggørelsen af DGMA undersøgelsen tilgodeså ikke de i undersøgelsen involverede læger. Resultatet fremkom i bladet ”Dagens Medicin” 14 dage før deltagerne fik rapporten. Lægerne på Amager blev til en vis grad hængt ud i pressen for at fremsende insufficiente henvisninger.
     Reelt drejede det sig om komplicerede henvisninger af patienter til udredning af demens.


     Informationsbladet HapS

     Der har været temanumre om ”en dag på afdelingen” og ”lungeinfiltratenheden på Bispebjerg Hospital”

     ”En dag på afdelingen” er en § 2 aftale imellem Københavns kommune og de praktiserende læger, som kan gives godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for op til 6 kursusdage i en 2-års periode.
     Det viser sig at kun få praktiserende læger har benyttet denne mulighed.
     I forbindelse med nyansættelse som praksiskonsulent er tilbuddet særlig relevant for derved hurtigt at kunne skaffe sig overblik over afdelingens aktiviteter.
     Det er således at hospitalsansatte har samme mulighed for ”besøg i en praksis”.

     Relevante adresser til brug for "aftale om frikøb" er :

     Frederiksberg-læger :
     Flemming Hassing Larsen
     Kvalitetsudviklingsudvalget for almen praksis i Frederiksberg Kommune
     c/o Københavns Lægeforening
     Stockholmsgade 55
     2100 København Ø.
     Tlf.: 3538 0008
     e-mail kl@dadlnet.dk eller flemminghl@inet.uni2.dk

     Københavner-læger : Kan rekvirereen særlig blanket, der
     fås ved henvendelse til :
     Søren Nørgaard
     Sundhedsforvaltningen
     Sjællandsgade 40
     2200 København
     35303410
     e-mail snn.suf@ipost.kk.dk


     Et temanummer af HapS beskrev aktiviteterne på Lungeinfiltratenheden for H:S.
     Der er udarbejdet en procedure med at patienten henvises til røntgen af thorax på en røntgenklinik og herefter henvises direkte til lungeinfiltratenheden fra røntgenklinikken via den praktiserende læge Dette har betydet en vellykket arbejdsgang og hurtige udredningsforløb.


     Telefonlisten over praktiserende læger, herunder direkte telefonnumre til lægen. Der har ikke været interesse for at oplyse e-mail adresser.
     er opdateret
     Koordinerer praktiserende læger deltagelse i de Sundheds Faglige Råd.     Uhensigtsmæssige patientforløb

     Koordinator har medvirket til afklaring af uhensigtsmæssige samarbejdsproblematikker imellem hospitals- og praksissektoren. Det har drejet sig om henvisninger til hospitalsafdelinger hvor hospitalsafdelingen fandt oplysningerne insufficiente mhp afdelingens videre visitation af patienten. Der har i årets løb kun været ganske få henvendelser (fra afdelingerne / praksis ) herom.
     Det er på denne baggrund vanskeligt at vurdere omfanget af uhensigtsmæssige / utilsigtede hændelser omkring samarbejdet.
     PKO iværksætter 2004 et projekt om utilsigtede hændelser.


     Bispebjerg Hospital har visitatorfunktion på AMA

     Der er enkelte kolleger som mundtligt har givet udtryk for deres utilfredshed hermed. Den er også berettiget, hvis henvisende læge får indtryk af, at vagthavende AMA-læge er ude på at afvise patienten! Formålet med visitatorordningen er derimod at sikre en vidensdeling og at patienten visiteres korrekt, evt. til ambulatorium dagen efter. Skriftlige indsigelser over ordningens funktion har der ikke været i 2003.
     Et møde herom mellem Almen Praksis og Medicinsk Center i efteråret måtte aflyses pga manglende tilslutning fra praksis side.


     Medicinsk Center og Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse

     Overlæge Carsten Hendriksen, der er nyansat fra 1/2-03 introducerede sine visioner for samarbejdet mellem de to sektorer. En model for tværsektorielt samarbejde præsenteredes.
     Der vil blive lagt vægt på sygdomskategorier der ses som ”svingdørspatienter” i AMA, fex KOL-patienter. Flere praksiskonsulenter påpeger vigtigheden af at patientforløbene præciserer den lægeansvarlige, når patienter skifter mellem sektorerne. Projektet iværksættes foråret 2004.   
   
  Denne side er sidst ændret d.
  12/15/2004

  Henvendelse vedr. indhold
  Helge Ralov

  Bydele:
  Hele H:S
  Bispebjerg
  Brønshøj/Husum
  Christianshavn
  Frederiksberg Kommune
  Indre By
  Indre Nørrebro
  Indre Østerbro
  Kongens Enghave
  Ryvang Øst
  Sundby Nord
  Sundby Syd
  Valby
  Vanløse
  Vestamager
  Vesterbro
  Ydre Nørrebro
  Ydre Østerbro eks. Ryvang øst

  Speciale:


  Diagnose/emneord:


  ICD10 kode:


  ICPC kode: