Til forsiden
   
Gå til søgning Gå til links Gå til telefon
 
 
Til forsiden // Praksiskonsulentordningen  
 
060316aÅrsrapporter
Udskriv dette dokument 
Bispebjerg Hospital 2005

Praksiskonsulentordningen Årsrapport 2005 Bispebjerg Hospital Side 1 af 15
Årsrapport
Praksiskonsulentordningen Bispebjerg Hospital
2005


Indholdsfortegnelse:
Praksiskonsulenter
Koordinators aktiviteter
Målsætninger for 2006
Praksiskonsulenternes rapporterHelge Ralov
Praksiskoordinator
Bispebjerg Hospital
14 marts 2006
Praksiskonsulenter:
Henrik Haxholdt (afd. N+AMA+ M)
Benny Ehrenreich (klinik I)
Jens Aage Stauning (afd. H+G)
Lars Larsen (afd. E)
Marianne Lewinsky(afd. D)
Hanne Hjortkær ( afd.Y)


Koordinator:
Helge Ralov, er ansat med 10 timer per uge ved hospitalet og supplerende 4 timer per uger til koordinerende funktioner i H:S, herunder redaktion af HapS.


Praksiskonsulenten ved AMA Henrik Haxholdt har været ansat med 6 timer pr. måned.
Desuden har Henrik Haxholdt tiltrådt stillingen som praksiskonsulent på ortopædkirurgisk afdeling med 6 timer per måned.
Der henvises til praksiskonsulentens rapport BILAG A

Praksiskonsulenten ved Klinik I Medicinsk Center Benny Ehrenreich er ansat 6 timer per måned. Der henvises til praksiskonsulentens rapport BILAG B

Praksiskonsulenten på reumatologisk klinik H og geriatrisk afdeling G, Jens Aage Stauning er ansat med 6 timer per måned. Der henvises til praksiskonsulentens rapport for begge afdelinger, BILAG C

Praksiskonsulenten på psykiatrisk afdeling E, Lars Larsen, er ansat med 6 timer per måned.
Der henvises til praksiskonsulentens rapport, BILAG D

Praksiskonsulenten på dermatologisk afdeling D Marianne Lewinsky er ansat med 6 timer per måned. Der henvises til praksiskonsulentens rapport, BILAG E

Praksiskonsulenten på kardiologisk afdeling Y Hanne Hjortkær er ansat med 6 timer per måned. Der henvises til praksiskonsulentens rapport, BILAG F


Der har fortsat ikke været ansøgere til stillingen som praksiskonsulent på gastro-enterologisk afdeling K. Funktion varetages af koordinator.

Praksiskonsulentfunktionen på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Palliativ Enhed, Arbejdsmedicin og Neurologi varetages af koordinator.Københavns Sundhedsforvaltning har meddelt at der er ansættelses forlængelse 2007 inkl.

Koordinator har deltaget i:

- hospitalets lægerådsmøder
- møder med hospitalets direktion
- hospitalets visitationsudvalg
- Fællesudvalget Bispebjerg Hospitals optageområde
- Ældreudvalget som er et underudvalg til Fællesudvalget
- Fgligt udvalg vedr. varetagelse af adipositas på H:S hospitaler
- H:S visitationsudvalgsmøder
- Indlæg på møde i BBH’s regi for irske læger


Koordinator har medvirket i arbejdsgrupper / seminar :
· Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse KESF, præoperativ indsats over for røg og alkohol
· Arbejdsgruppe om elektronisk journal, medicinmodul, BBH

Desuden har koordinator deltaget som repræsentant for Almen Praksis i H:S sundhedsfaglige Råd for:
· Arbejdsmedicin og toksikologi
· Onkologi
· Kirurgisk gastro-enterologi
· Klinisk Biokemi

PKO´s informationsblad HapS har siden 1 april 2003 været redigeret af koordinator.
Redaktionen af websitet Praksiskonsulentordningen under PHSINFO varetages af praksiskoordinatorerne på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet (Thomas Saxild).
Koordinator varetager praktiske opgaver for de arbejdsgrupper for patientforløbsbeskrivelser der indgår i PHSINFO.

Møder i :
Praksisudvalget for Københavns Kommune
Praksiskonsulentudvalget
Det Faglige Udvalg for Praksiskonsulentordningen
Faste fælles møder med praksiskonsulenterne på hospitalet hver 2 måned.

Praksiskoordinatorerne i H:S afholder jævnligt fællesmøder.
Deltaget i pilotprojekt utilsigtede hændelser initieret af PKO, Rigshospitalet.

Koordinationsgruppen for praksiskoordinatorer for hele landet.
Deltaget i forberedelse af Træf for Kvalitetsudviklingsaktører i København og Frederiksberg kommuner arrangeret af Center for Kvalitetsudvikling i Almen Praksis


ad.
Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse KESF

Projektet er afsluttet, kun få praktiserende læger har deltaget.
Projektet er publiceret i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning april 2005.ad.
Arbejdsgruppe om elektronisk journal, medicinmodul, BBH

Der henvises til senere rapport fra arbejdsgruppen.ad.
Informationsbladet HapS

er udsendt med 14 numre i 2005.
Samtlige numre findes på PKO’s hjemmeside www.PHSINFO.dk

Målsætningen for 2005 er hermed opfyldt.
ad.
Websiteet www.PHSINFO.dk

Praksiskonsulentordningen forventer en anden opbygning af indholdet i 2006.

Der er annonceret testkørsel af en integrering af PHSINFO i den landsdækkende www.sundhed.dkad.
Uhensigtsmæssige patientforløb

Der er i 2005 indberettet 27 hændelser med relation til samarbejdet Mellem Almen Praksis og Bispebjerg Hospital.
Praksiskoordinator Thomas Saxild, RH, leder projektet.

Til afdelingerne under Medicinsk Center 5, Kardiologisk- og Kirurgisk gastroenterologiisk afdeling med hver 4. Hospitalets øvrige afdelinger hver med 1-2 indberetninger. Én enkelt har drejet sig om kørsel ( Brandvæsen / ambulance ).

Problematikkerne har været medicin / farmakologi 11 stk.
Henvisninger, visitation og udskrivning tegner sig også for 11 indberetninger, heraf alene 5 vedrører kørsel af patienter til hospitalet.
Den henvisende læges mulighed for at fremfinde afdelingens korrekte lokationsnummer ved EDIFACT-henvisning har i hele H:S givet anledning til gener. Den enkelte læge har løst det ved at sende med post / faxe henvisningen. Et enkelt hospital (Hvidovre Hospital) har løst generne med de mange lokationsnumre således at der kun er eet nummer (Visitationen). Praksiskonsulentordningen har udsendt en oversigt over afdelingerne numre, men listen behøver løbende á jourføring. I de praktiserende lægers edb-systemer har software leverandørerne heller ikke etableret en ensartet adgang til lokationsnumrene.

Problematikker inden for medicin / farmakologi har for mere end halvdelens vedkommende drejet sig om Antikoagulationsbehandling. Overdragelsen, fra hospital til Almen Praksis - af patienter i Marevanbehandling - har ikke fulgt den aftalte procedure. Problemet kendes også fra de øvre hospitaler i H:S. PKO har søgt at arbejde for ensartede regler, herunder meddelelsesbreve i 2005.
Problematikken er endnu ikke løst (marts 2006).

Koordinater har været involveret i fejladresserede henvisninger. Problemerne er løst ved at kontakte de pågældende praktiserende læger og speciallæger. Det har i 2005 kun drejet sig om 7 tilfælde.

ad.

Patientforløbsbeskrivelser PTFL

Koordinator har medvirket i kommunikationen mellem de sagkyndige i Patientforløbsbeskrivelser som er målrettet samarbejdsfelterne Almen Praksis og hospitalsafdelingerne.

www.PHSINFO.dk indeholder ved årsskiftet 2005/06 40 patientforløbsbeskrivelser.

Målsætningen for 2005 er hermed opfyldt.

Den planlagte revision af forløbene er i forståelse med Praksiskonsulentudvalget udsat pga de nye samarbejdsrelationer med regionsdannelsen fra januar 2007.ad.
Koordinationsgruppen for praksiskoordinatorer for hele landet

DSAM og PLO er repræsenteret i gruppen som bla har deltaget i tilrettelæggelse af det årlige Praksiskonsulent Træf, i 2005 arrangeret af Ringkøbing Amt, januar 2005.
En lokal regionsgruppe for den kommende Hovedstadsregion er etableret, gruppen har udarbejdet et forslag til etablering og organisation for en samlet regional Praksiskonsulentordning . Udkastet er fremsendt til relevante samarbejdsparter.  Målsætninger for 2006

  Forberede PKO til region Hovedstaden.
  Medvirke i hensigtsmæssige patientforløb såvel for hospitalsindlagte, ambulante og patienter i udefunktion.
  Gennemføre de planlagte patientforløbsbeskrivelser.
  Fortsat arbejde for at bedre den elektroniske kommunikation inden for henvisninger, ambulante notater og epikriser.
  Fortsætte arbejdet med optimering af overdragelse af AK-behandlingen fra hospital til praktiserende læge
  Medvirke til optimering af visitatorfunktionen på AMA
  BILAG A
  Årsrapport 2005 fra Henrik Haxholdt

  Akut Modtage Afdeling og Ortopædkirurgisk afdeling M, BBH

    Jeg har været ansat som praksiskonsulent på AMA, BBH siden 1. september 2001 med en timeramme på 6 timer pr. måned.
    Siden 1. oktober 2004 har jeg været ansat som praksiskonsulent på ortopædkirurgisk M med en time­ramme på 6 timer pr. måned.

    Aktiviteter i forhold til AMA m.m.:
  · Deltaget i diverse møder med praksiskonsulenter m.v.
  · Deltaget i månedlige møder mellem visitatorerne på AMA og Centerledelsen – m.h.p. optimering af den medicinske visitatorfunktion. En mødeaktivitet, som desværre p.t. er stillet i bero p.g.a. manglende relevant fremmøde.
  · Deltaget i møder med medicinsk centerchef Henning Jans m.h.p. drøftelse af samarbejdsrelatio­nerne mellem AMA og almen praksis.
  · Deltaget i arbejdsgruppe på AMA m.h.p. diskussion af optimering af visitationen af akutte medicinske patienter fra almen praksis.
  · Udarbejdet visitationsretningslinier for patienter med AKS (Akut Koronart Syndrom) i samarbejde med klinkchef Henrik Nielsen, klinik Y, ledende overlæge Benn Duus, afd. M og medicinsk centerchef Henning Jans (se HapS oktober 2005 og PKO kliniske vejledninger).

    Aktiviteter i forhold til ortopædkirurgisk M:
  · Deltaget i diverse møder med praksiskonsulenter m.v.
  · Deltaget i møde med afdelingsledelsen bestående af ledende overlæge Benn Duus og oversyge­plejerske Kim Bo Christensen.
  · Deltaget i undervisningskonference på afdelingen vedr. praksiskonsulentordningen.
  · Deltaget i jævnlige møder med skadestuen – inkl. visitationen.
  · Udarbejdet visitationsretningslinier for patienter som omvisiteres til skadestuen m.h.p. obs. fraktur i samarbejde med overlæge Benn Duus (se HapS februar 2006)
  · Gennemgået 113 skadestuejournaler tilhørende kategorien ”blå” ud fra spørgsmålet: Ville denne patient ud fra anamnesen ved lægelig tlf. visitation kunnen forventes at kunne færdigbehandles i almen praksis / lægevagtsklink? Resultatet var, at dette var tilfældet i 50% af tilfældene – og væsentlig højere ved efterfølgende drøftelse af resultaterne med overlæge Benn Duus.
  · Aftalt at returnerede henvisninger til afd. M i tilfælde med alvorlige mangler fremfaxes, således at undertegnede kan fremkomme med en skriftlig kommentar udfra en standardskrivelse.

    Visioner:
  o Udbygning af et tværsektorielt samarbejde, som giver optimal kvalitet, sammenhæng, kontinuitet og service på lavest effektive omkostningsniveau ved:
  § Optimering af AMA´s behandlingstilbud – således at fleksibiliteten i patientbehandling øges ved det planlagte tilbud om akut ambulant vur-dering, observation i ”korttidsafsnit” i f.eks. 4 – 6 ti­mer, ved i højere grad at anvende tilbuddet om subakutte ambulante tider den følgende dag o.l.
  § Optimering af udslusningen af patienter fra AMA ved sikring af korrekt visitation af patien­ter til fortsat kontrol hos egen læge eller i ambulant hospitalsregi - herunder optimering af kommunikation mellem egen læge og AMA i forbindelse med "udslusningen" af patienter.
  § Drøftelse af en forsøgsordning, hvor der på AMA i en periode ansættes almene medicin­ske konsulenter, som deltager i morgenvisitationskonferencen på AMA – således at der bl.a. der opnås større kendskab til mulighederne for og begrænsningerne i patientopfølg­ning i almen praksis. Da et sådant forsøg er ikke muligt inden for rammerne af praksis­konsulentordningen – kræves en særlig bevilling.
  § Forsøge at udbygge medicinsk centers ”udefunktion” – f.eks. ved at en praksis med jævne mellemrum ”får besøg” af f.eks. en geriater, en endokrinologer en rheumatolog eller en cardiolog fra medicinsk center m.h.p. drøftelse af konkrete og specifikke kliniske problemstillinger – selvfølgelig med patienternes tilstedeværelse i klinikken.
   o Løbende overvågning af kvaliteten samt krav hertil af henvisninger fra almen praksis til hospital – inkl. skriftlig feedback til læger, som har udfærdiget ”mindre hensigtsmæssige” henvisninger.
   o Løbende overvågning af kvaliteten af epikriser – herunder sikring af korrekte og sufficiente oplysnin­ger om medicinordinationer.
   o Bidrage til at hospitalsafdelingerne på BBH får mulighed for at anvende EDIfact til optageområdets læger m.h.p. hurtige og vigtige udmeldinger – naturligvis i samråd med praksiskonsulenterne. E-mail skønnes mindre hensigtsmæssig, bl.a. fordi mange læger sjældent ”åbner” deres mailboks.
   o Bidrage til at visitationen af akutte patienter til BBH gøres mere rationel, mindre tidskrævende for al­men praksis og ensartet for de forskellige afdelinger – f.eks. ved etablere en fælles lægelig visi­tation.
   o Bidrage til at der etableres en ”akut rådgivningsfunktion” for almen praksis – hvor hvert speciale har en speciallæge forsynet med en DECT-telefon til besvarelse af akutte spørgsmål fra almen praksis f.eks. om en given tilstand er indlæggelseskrævende og i givet fald hvornår, at det kan fo­regå mest hensigtsmæssigt. Denne ordning er for længst etableret og velfungerende på RH.
   o Etablering af et projekt med henblik på at opnå yderligere dokumentation for at telefonisk visitation kan optimere skadestuefunktionen.
   BILAG B

   Årsrapport 2005 fra Benny Ehrenreich

   Medicinsk Klinik I, BBH

   Aktiviteter 2005

   - Er påbegyndt månedlige deltagelse i afdelingens morgenkonference, med efterfølgende dialog om relevante emner med afdelingens læger.
   - Flere tilfælde med ”Utilsigtede hændelser er bragt op på morgenkonferencer og drøftet
   - Løbende dialog om E-kommunikation mellem almen praksis og afdeling.
   - Deltagelse i DGMA om henvisninger og epikriser er evalueret.
   - Patientforløbebeskrivelse for thyreoideasygdomme er færdigbehandlet i første instans og videresendt til ”Det sundhedsfaglige råd vedrørende endokrinologi”
   - Undersøger mulighederne for at arrangere et ”gå-hjem-møde” for områdets praktiserende læger, inspireret af bl.a. Gynækologisk afdeling på Hvidovre Hospital, men er nu indsnævret til cancer-møder i samarbejde med RH.   BILAG C


   Årsrapport 2005 fra Jens Aage Stauning

   Geriatrisk klinik G, BBH

   Praksiskonsulenten har deltaget i en arbejdsgruppe, som skulle udforme en beskrivelse af klinik G’s tilbud til patienter med faldproblematik.
   Arbejdet har været kompliceret af, at overlæge Marianne Kirckhoff, der ledte arbejdet, har skiftet stilling til Frederiksberg Hospital, geriatrisk klinik.
   I Sundhedsstyrelsens regi har der på næsten analog vis været arbejdet med lignende problemstilling, altså udarbejdelse af retningslinier for håndtering af patienter med faldproblematik. Denne arbejdsgruppe er udkommet med en rapport, som det vil være naturligt at læne sig op ad.

   En forløbsbeskrivelse for håndteringen af faldpatienter foreligger i manuskript, men er ikke nået frem til PHSINFO.
   En anden arbejdsgruppe har søgt at følge udviklingen i hospitalets tilbud netop til faldpatienter. Denne arbejdsgruppe har dog ikke været videre operationel, hvilket til dels skyldes at de samme fagpersoner deltager i de forskellige grupper.

   En tredje arbejdsgruppe har søgt at følge udviklingen i henvisninger fra primærsektor til sundhedscentrene.
   Sundhedscenter Østerbro er blevet etableret i april 2005. En fjerde (set fra konsulentens synspunkt)
   arbejdsgruppe har specifikt fulgt udviklingen i dette center fra før start videre ind i 2005. Centrets funktion synes at være slået an, hvad angår samarbejdet med primærsektoren. 85 % af de relevante praktiserende læger på Østerbro har sendt henvisninger.
   Ventetiden har været acceptabel, og de planlagte funktioner med de 4 grupper af patienter med kroniske sygdomme (diabetes, hjerteinsufficiens, KOL, fald) er gået i gang. Egentlig evaluering foreligger ikke i skrivende stund.

   Et samarbejde mellem klinik G og H angående rehabilitering har fungeret internt, men konsulenten har ikke deltaget.

   Den udgående funktion fra geriatrisk ambulatorium er faldet ind i nogle rammer, som svarer til afdelingens kapacitet. Funktionen er i forhold til den oprindelige plan let nedskrevet. Der har ikke været fremlagt problemer af samarbejdsmæssig art.

   Planer for 2006:

   1. forløbsbeskrivelse for FALD bør fremskyndes og inkorporeres i PHSINFO.
   2. fortsat deltagelse i følgegruppe vedr. sundhedscenter
   3. fortsat koordination af samarbejde med primærsektor, i forlængelse af organisatoriske ændringer i medicinsk klinik   Årsrapport 2005 fra Jens Aage Stauning

   Reumatologisk klinik H, BBH

   Praksiskonsulenten har deltaget i månedlige møder med afdelingen, i lighed med tidligere.
   Der har været drøftet problemer af fælles art: henvisninger, afdelingens kapacitet, elektronisk kommunikation osv.
   Konkret har konsulenten deltaget i koordinering af projekt om polymyalgi, baseret på patienter fra almen praksis.

   Et udkast til patientforløb for patienter med akutte og kroniske rygsmerter har desværre været længe undervejs, og er endnu ikke igennem ”kommandovejen”, men forventes snart at kunne inkorporeres i PHSINFO.


   Planer for 2006:

   1. alment må konsulenten følge udviklingen i relation til kommunalreformen og dens betydning for hospitalsvæsenet. Konkret må et smidigt samarbejde mellem primær- og sekundærsektor være målet for konsulentordningen.
   2. konkret styrkelse af samarbejdet med afd. G og H   BILAG D


   Årsrapport for praksiskonsulenten ved Bispebjerg Hospital, afd. E for år 2005

   Lars Larsen


   Undertegnede har varetaget funktionen som praksis konsulent (PK) for Bispebjerg Hospitals
   Psykiatriske afd. E i år 2005. Det månedlige timeantal andrager 6 timer .

   I samme periode har jeg varetaget funktionen som praksiskonsulent for hukommelsesklinikken under neurocentret, RH .

   Målsætningerne fra 2005 omhandlede:

   a. Fortsat samarbejde omkring visitationsproblemer , herunder kvalitetsvurdering af epikriser og henvisningssedler.
   b. Besøgsrunder til de enkelte centrer , evt. afholdelse af møder til gensidig orientering .
   c. Drøftelse af vanskelige enkeltsager og formidling af samarbejdet bl.a. vedrørende vanskelige tvangsindlæggelsessituationer .
   d. Færdiggørelse af patientforløbsbeskrivelser til PH:S information , spec. vedr. angstlidelser og abstinensbehandling.
   e. Afholdelse af ½ årlige møder med deltagelse af praksiskonsulent og praksiskoordinator samt de administrerende overlæger på afd. E og de distriktspsykiatriske centre.

   Ad.a PK og praksiskoordinatoren har haft flere møder med den administrerende overlæge på afd. E hvor det blev aftalt at følge op med møde med overlægerne på de enkelte distriktspsykiatriske klinikker sammen med praksiskoordinatoren hvor de forskellige visitationsproblemer ville blive drøftet – se under punkt e .

   Ad.b. Der har ikke i 2005 været afholdt egentlige møder på de enkelte distriktspsykiatriske centre
   som i de foregående år .
   Tilrettelæggelsen af disse møder kræver en del forarbejde og som følge af de i forvejen mange efteruddannelsestilbud har der ikke været så stort et fremmøde som ønskeligt .

   Ad c . Som tidligere har der været en del enkeltsager vedr. visitations problemer men i almindelighed udtrykker de praktiserende læger tilfredshed med samarbejdet spec. vedr.: epikriser – ligesom henvisningssedlerne generelt har været tilfredsstillende . Der er ikke foretaget nogen systematisk kvalitetsvurdering.. PK er medlem af efteruddannelsesgruppe og tolvmandsforening
   hvor man ved månedlige møder drøfter samarbejdssituationen med BBH generelt .
   Der har ikke været utilfredshed med kvaliteten af epikriser og henvisningsmulighederne i øvrigt i
   det forløbne år .

   Ad.d.. Der er færdiggjort patientforløbsbeskrivelser vedr.: abstinensbehandling og angstlidelser og disse er sendt til høring hos de relevante implicerede parter , hvorefter de skal være alment tilgængelige i PH:S – systemet . Endvidere har der været indlæg i Haps med beskrivelse af Liaisonpsykiatrisk enhed.
   Endvidere har der været indlæg i Haps med beskrivelse af Liaisonpsykiatrisk enhed .

   Ad e. Der har været afholdt 2 møder med deltagelse af de administrerende overlæger på afd. E og DPC-enhederne. Emnerne der er drøftet har bl.a. omfattet afdelingens præsentation på www.sundhed.dk - herunder en beskrivelse af målgruppen for DPC, geronto- og psykoterapeutisk ambulatorium samt tydeliggørelsen af tilbuddene til patienter med angstproblematik .
   Problemer i forbindelse med afslutning og overgang til primærsektor for stabile patienter, med kroniske psykiatriske lidelser . Endvidere procedurerne ved tilbagemelding på langvarige patientforløb til praksissektoren . Henvisningsmuligheder for patienter med særlige psykiatriske lidelser , f.eks Aspergers syndrom og ADHD .
   .
   Målsætninger for 2006 .:

   a. Fortsat samarbejde omkring visitationsproblemer med kvalitetsvurdering af epikriser og henvisningssedler , herunder opfølgning på retningslinier for orientering af egen læge i løbet af ambulant forløb
   b. Besøgsrunder til de enkelte centre og afholdelse af møder med gensidig orientering .
   c. Drøftelse af vanskelige enkeltsager
   d. Færdiggørelse af nye patientaftaler til PHSINFO.
   e. Afholdelse af ½ - årlige møder med deltagelse af praksiskonsulent og – koordinator samt
    de administrerende overlæger på afd . E og de distriktspsykiatriske centre .   BILAG E

   Dermatologisk afdeling D, BBH

   Årsrapport 2005 fra Marianne Lewinsky

   Målsætning: At udvirke rationelle patientforløb, indenfor dermatologi og sårbehandling.

   .
   Man har som tidligere fortsat den personlige dialog med afdelingsledelsen, med faste jævnlige møder. Der er her stor forståelse for at forsøge at løse problemer sektorerne imellem, og man har også her frembragt en del enkeltsager tilsendt af kollegaer.

   Der har løbende været evaluering af henvisningsprocedurer akut /subakut samt epikriser.

   Afdelingen er for tiden præget planerne i forbindelse med de nye Regionsråd.
   Det skaber en usikkerhed for den videre planlægning på sigt internt i afdelingen.

   Der er arbejdet med patientforløb vedrørende malignt melanom, og kompressionsbehandling.

   Fremtidigt mål: At fortsætte den gode dialog med afdelingsledelsen for at udbygge og forbedre samarbejdet.
   Af konkrete opgaver arbejdes på patientforløb vedrørende venerea.
   BILAG F


   Kardiologisk afdeling Y, BBH

   Årsrapport 2005 fra Hanne Hjortkjær

   Jeg har i maj og december haft møde med den nye administrerende overlæge:
   Henrik Nielsen. Koordinator Helge Ralov var med til mødet i maj.
   Det er overordentlig stor velvilje til dialog og samarbejde med almen praksis.
   I august 2005 blev Patientforløbsbeskrivelsen for atrieflimmer færdig og godkendt efter flere års arbejde. Jeg var på grund af rejse ikke med til dette.
   I en del år har der været problemer med overleveringen af Ak-skemaerne fra patienter i antikoagulationsbehandling fra kardiologisk ambulatorium til almen praksis. Allerede i 2004 stod det klart at dette måtte behandles på koordinatorniveau og der er det fortsat. Det er dog mit håb, at jeg i 2006 kan få en dialog i gang med den nye ledelse.
   Der har i årets løb været nogen udskiftning af overlæger og afdelingssygeplejersker.
   Det er mit indtryk ( gennem arbejdet i gruppen : Optimering af behandling af patienter med kroniske sygdomme-hjertegruppen) , at der desuden er sket flere omrokeringer, og jeg mener, det har været vigtigt at afdelingen har fået styr på ”egne rækker” før man har kunnet forholde sig til samarbejdet med almen praksis.
    
    
   Denne side er sidst ændret d.
   03/16/2006

   Henvendelse vedr. indhold
   Helge Ralov

   Bydele:
   Hele H:S
   Bispebjerg
   Brønshøj/Husum
   Christianshavn
   Frederiksberg Kommune
   Indre By
   Indre Nørrebro
   Indre Østerbro
   Kongens Enghave
   Ryvang Øst
   Sundby Nord
   Sundby Syd
   Valby
   Vanløse
   Vestamager
   Vesterbro
   Ydre Nørrebro
   Ydre Østerbro eks. Ryvang øst

   Speciale:


   Diagnose/emneord:


   ICD10 kode:


   ICPC kode: